Stanovy o.z.

Článok I.
Názov a sídlo Združenia


1. Názov Združenia je Projekt pre Život (ďalej len „Združenie“)
2. Sídlom Združenia je Nová Lehota 109, Handlová, 972 51.


Článok II.
Ciele a poslanie Združenia

1. Cieľmi a poslaním Združenia sú:
a) myšlienkami alebo činom podieľať sa na prinavrátení úcty a pozitívneho postoja človeka ku všetkým životným formám, tak ako im to náleží v zákonitostiach prírody a Univerza,
b) v bežnom živote uskutočňovať láskyplnú a harmonickú komunikáciu tak s ľuďmi, ako aj zvieratami, rastlinami, minerálmi a elementami vzduchu, vody, zeme i ohňa. Umožňovať slobodnú vôľu tým, ktorí sa nestotožňujú s cieľom a zameraním Združenia.
c) spolupracovať so združeniami, organizáciami, médiami a jednotlivcami, ktorí majú cieľ a zameranie príbuzné cieľom a zameraniu Združenia.
d) starostlivosť, ochrana a tvorba životného prostredia v súlade s odsekom 1 a,
e) podieľať sa na prirodzenom obrábaní pôdy a podporovať ho, tak isto na pestovaní rastlín a spracovaní produktov z nich
f) podporovať trvalo udržateľný spôsob života
g) práca s deťmi a mládežou
2. Na uskutočnenie cieľov budú Združeniu napomáhať najmä tieto činnosti:
a)     publikovanie informácií na internetovej stránke a v médiách,
b)     uskutočňovanie besied na školách a pre verejnosť, organizovanie školení,
c) získavanie prostriedkov na uskutočnenie cieľov Združenia, 
d) vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na plnenie ostatných cieľov.
e) poradenstvo pri navrhovaní prírodných pozemkov


Článok III.
Členstvo


1.  Členom združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony (u neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas právneho zástupcu). Členom môže byť aj právnická osoba. Členstvo vzniká rozhodnutím Rady združenia po prejavení záujmu uchádzača o členstvo v Združení.
2.  Členstvo zaniká len
a)   smrťou člena,
b)   písomným oznámením doručeným predsedovi, kde člen uvedie, že sa vzdáva členstva,
c) zánikom združenia,
d) vylúčením člena rozhodnutím Rady združenia, ak člen opätovne koná v rozpore so stanovami Združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na Kruh členov.
3.  Člen je oprávnený:
a)   podieľať sa na činnosti Združenia v súlade so stanovami a právnymi predpismi,
b)   byť volení do orgánov Združenia a voliť tieto orgány,
c)   navrhovať orgánom Združenia opatrenia smerujúce k napĺňaniu cieľov Združenia,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia.
4.  Člen je povinný
a)   zdržať sa konania, ktoré je v rozpore s cieľmi Združenia,
b)   dodržiavať stanovy Združenia,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich schopností a možností napomáhať Združeniu pri jeho aktivitách.

Článok IV.
Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:
1. Najvyšší orgán - Kruh členov
2. Výkonný orgán - Rada združenia
3. Štatutárny orgán - Predseda
4. Kontrolný orgán - Kontrolná komisia


Článok V.
Kruh členov


1. Kruh členov je najvyšším orgánom Združenia, tvoria ho všetci členovia Združenia. Kruh členov zvoláva podľa potreby minimálne raz ročne Rada združenia. Kruh členov je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutia Kruhu členov sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
2. Do pôsobnosti Kruhu členov patrí:
a) prijímať a meniť stanovy Združenia,
b) voliť a odvolávať predsedu, členov Rady združenia a Kontrolnej komisie,
c) schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku Združenia,
d) rozhodovať o záležitostiach strategického významu,
e) prijímať ročnú správu o činnosti Združenia, rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
f) rozhodovať o zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení Združenia,
g) riešiť ďalšie otázky, ktoré si Kruh členov vyhradí.


Článok VI.
Rada združenia

1. Rada združenia je výkonným, správnym a riadiacim orgánom Združenia.
2. Rada združenia je volená Kruhom členov a za svoju činnosť sa mu zodpovedá.
3. Rada združenia sa schádza podľa potreby. Je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Rozhodnutia Rady združenia sa prijímajú konsenzom, ak nie je možná konsenzuálna zhoda o rozhodnutí sa hlasuje. V takom prípade je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady združenia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
4. Do pôsobnosti Rady združenia patrí:
a) riadiť činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Kruhu členov,
b) rozhodovať o veciach súvisiacich s prevádzkou Združenia,
c) rozhodovať o prijatí a vylúčení člena,
d) pripravovať ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Združenia, ktorú predkladá na schválenie Kruhu členov,
e) ustanovovať likvidátora pri zániku Združenia,
f) rozhodovať o všetkých záležitostiach Združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci Kruhu členov, alebo ktoré si Kruh členov nevyhradí.


Článok VII.
Predseda

1.    Predseda je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktorý koná v mene Združenia a v súlade s cieľmi Združenia. Za predsedu možno zvoliť len člena Združenia.
2.    Predseda je volený a odvolávaný väčšinou Kruhu členov.
3.    Prvým predsedom združenia sa registráciou združenia stáva člen prípravného výboru Miroslav Bella, Československej armády 26/4, 972 51 Handlová, r. č. 780117/8143.
4.    Funkčné obdobie predsedu trvá do zvolenia nového predsedu. Predseda môže z funkcie odstúpiť písomným oznámením niektorému z členov Rady združenia.


Článok VIII.
Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom Združenia, tvoria ju 3 členovia volení a odvolávaní Kruhom členov.
2. Členstvo v Kontrolnej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Rade združenia.
3. Minimálne jeden člen Kontrolnej komisie musí byť nečlenom Združenia.
4. Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť Kruhu členov.
5. Do pôsobnosti Kontrolnej komisie patrí:
a) dohliadať nad dodržiavaním stanov Združenia, rozhodnutí orgánov Združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,
b) dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov Združenia, stanovami a všeobecne záväznými predpismi,
c) posudzovať ročnú správu o činnosti Združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení Združenia vypracovanú Radou združenia pred tým, ako ju prijme Kruh členov.


Článok IX.
Organizačné zložky vnútorného členenia

Združenie je oprávnené zriadiť organizačné zložky (záujmové združenia, kluby, dielne a pod.), v mene ktorých budú konať vedúci tej ktorej organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov Združenia.
Tieto zložky môžu, avšak nemusia mať samostatnú právnu subjektivitu. O zriadení organizačnej zložky, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky, rozhoduje Rada združenia. Na úpravu vnútorných pomerov (členstvo, orgány a ich kompetencie, majetok a iné) v jednotlivých zložkách sa vzťahujú ustanovenia týchto stanov.


Článok X.
Hospodárenie združenia


1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má) v súlade so schváleným rozpočtom. Majetok združenia slúži predovšetkým na dosahovanie cieľov združenia.
2. Ochrana majetku,  jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Kontrolnej komisie.
3.  Zdrojmi majetku Združenia sú:
a) dobrovoľné členské príspevky,
b) dary od fyzických osôb,
c) dotácie a granty od právnických osôb
d) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti zameranej na dosahovanie cieľov Združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami
e) hmotný a nehmotný majetok Združenia.
4. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva Združenia zodpovedá Rada združenia.
5. Správu o hospodárení predkladá Rada združenia Kruhu členov na schválenie.

Článok XI.
Zánik Združenia


1. Združenie zaniká rozhodnutím Kruhu členov:
a) dobrovoľným rozpustením,
b)  zlúčením s iným združením
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

2. V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje Rada združenia likvidátora.
3. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky Združenia a likvidačný zostatok odovzdá občianskemu združeniu s podobným poslaním podľa rozhodnutia Kruhu členov.
4. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu Združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.


Článok XII.
Záverečné ustanovenia


Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.